Kodeks pracy – Dział ósmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział ósmy Kodeksu pracy – Przepisy regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem   Art. 175.1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć...

Kodeks pracy – Dział drugi

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział drugi Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na...