Kodeks pracy – Dział trzynasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział trzynasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Art. 281. § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art....

Kodeks pracy – Dział dwunasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dwunasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Kodeks pracy – Dział trzeci

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Aktualny stan prawny – sierpień 2020 r. Dział trzeci – Przepisy Kodeksu pracy regulujące wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia   Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

Kodeks pracy – Dział drugi

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział drugi Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na...