Kodeks pracy – Dział dwunasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dwunasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Kodeks pracy – Dział czwarty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział czwarty – Przepisy kodeksu pracy regulujące obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących...