Kodeks pracy – Dział szósty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział drugi Kodeksu pracy – Zawiera przepisy regulujące czas pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie...