Czas pracy, a godziny nadliczbowe

Pytanie: “Podczas pracy w firmie mamy przerwę obiadową, ale nie każdy opuszcza firmę na lunch. Osobom, które nie wychodzą tylko zostają w firmie, przełożony często daje zadania. Czy nie liczy się to jako praca nadliczbowa?” Odpowiedź: Artykuł 139 „Kodeksu...

Kodeks pracy – Dział ósmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział ósmy Kodeksu pracy – Przepisy regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem   Art. 175.1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć...