Kodeks pracy – Dział ósmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział ósmy Kodeksu pracy – Przepisy regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem   Art. 175.1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć...

Kodeks pracy – Dział szósty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział drugi Kodeksu pracy – Zawiera przepisy regulujące czas pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie...

Kodeks pracy – Dział trzeci

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Aktualny stan prawny – sierpień 2020 r. Dział trzeci – Przepisy Kodeksu pracy regulujące wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia   Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

Kodeks Pracy – Dział pierwszy

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział pierwszy Kodeksu pracy – Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o...