Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, na skutek czego umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie w jej wykonywaniu.