PYTANIE

Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika? Takich jak prywatny adres e-mail lub prywatny numer telefonu komórkowego.

ODPOWIEDŹ

Pracodawca, który posiada dane kontaktowe do pracownika uzyskane podczas rekrutacji, takie jak prywatny adres e-mail lub prywatny numer telefonu komórkowego, nie może bez jego zgody wykorzystywać ich do kontaktów zawodowych z pracownikiem. Zgodnie z art. Art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy pracodawcy wymagają od kandydatów podania danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska; daty urodzenia; danych kontaktowych wskazanych przez osobę; wykształcenia; kwalifikacji zawodowych; dotychczasowego przebiegu pracy.

Jednak zgodnie z art. 221§3, pracodawcy wymagają od pracowników podania dodatkowo innych danych osobowych, w tym:

  • adresu zamieszkania;
  • numeru PESEL, jeśli go nie ma, to rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • inne dane osobowe pracownika oraz jego dzieci i członków najbliższej rodziny.

Inne dane osobowe

W przypadku innych danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień wynikających z prawa pracy; wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jeśli nie jest zgodne z wymaganiami kandydata do pracy; jeżeli pracownik nie złożył osobiście wniosku o wynagrodzenie, jest to rachunek płatniczy. W przypadku konieczności podania takich danych w związku z korzystaniem przez pracownika ze specjalnych uprawnień wynikających z prawa pracy; wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jeśli nie jest to zgodne z wymaganiami kandydata do pracy; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył osobiście wniosku o wypłatę wynagrodzenia. Kodeks Prawo pracy nie wskazuje prywatnych adresów e-mail i prywatnych numerów telefonów jako danych, których podania pracodawcy mają prawo żądać od pracowników. Polski system prawny nie przewiduje również, że osoby fizyczne muszą mieć ten środek komunikacji. Posiadanie adresu e-mail i numeru telefonu jest i powinno być dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie prywatnych danych kontaktowych pracownika

Aby pracodawca mógł przetwarzać dane kontaktowe pracownika uzyskane w trakcie procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych (takie jak prywatny adres e-mail lub prywatny numer telefonu komórkowego), musi uzyskać jego zgodę (wskazane na piśmie zasady kontaktu).

Artykuł 7 RODO stanowi, że zgoda powinna być wyrażona dobrowolnie, a osoba, której dane dotyczą, musi otrzymywać wniosek z zapytaniem o zgodę w jasnym i zrozumiałym języku oraz formie. Dlatego też, jeśli pracodawca chce wykorzystać osobiste dane kontaktowe pracownika, musi określić wszystkie cele przetwarzania tych danych za zgodą zatrudnionego.

Należy również pamiętać, że pracownicy mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę, a pracodawcy mają prawo zaprzestać przetwarzania wykorzystywanych danych.

Redakcja

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz w dziale: Pracownik na portalu EGPP