Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych

W dniu 21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zapewnia ona tymczasowe świadczenia dla osób bezrobotnych z powodu epidemii. Ustawa ta zawiera również rozwiązania związane z ustalaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

  1. Wymóg posiadania w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, określonego statusu. Jakiego?
  • pozostawanie w zatrudnieniu i osiąganie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia,
  • świadczenie usług na podstawie umów cywilnych, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i FP odpowiadała kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Ustawa o promocji zatrudnienia

Szczegółowo powyższe sprawy reguluje art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Z kolei w art. 71 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia zawarto katalog innych okresówktóre podlegają zaliczeniu do 365-dniowego okresu posiadania danego statusu, niezbędnego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dotyczy to m.in. okresów:

  • przebywania na urlopie wychowawczym,
  • pobierania renty rodzinnej,
  • świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej.

W ramach ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. rozszerzono ten katalog o kolejną okoliczność. Powołana ustawa wprowadza – za pośrednictwem art. 15 pkt 1 – zmianę w ustawie o promocji zatrudnienia. Modyfikacja, o której mowa, polega na dodaniu w art. 71 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia punktu 10.

Okres zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia

Oznacza to, że do 365 dni, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, zaliczany jest także okres zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osóbktórym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor: Maciej Ofierski

Więcej informacji dotyczących praw pracownika znajdziesz tutaj: https://prawopracywpraktyce.pl/tag/pracownik/

Artykuł znajdą Państwo również na portalu EGPP.