Uprawnienia pracownicze i przepisy dotyczące wyliczania okresów pracy.

Na portalu EGPP pojawiła się nowa odpowiedź specjalisty prawa oświatowego.

Pytanie:

„Nauczyciel w szkole, którą określił jako podstawowe miejsce pracy pracuje w wymiarze – 17/18 etatu, w naszej placówce jest zatrudniony w wymiarze 13/22 etatu. Praca w obu placówkach przekracza pełny etat. Czy dodatek za staż pracy powinna płacić tylko szkoła, która jest podstawowym miejscem pracy?”

Odpowiedź:

W tej sprawie ma zastosowanie  § 7 rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z tym przepisem do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia uprawniające do dodatku za wysługę lat.

Nauczyciel zatrudniony w kilku jednostkach

Z przepisów tych wynika zatem, że tylko w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony w kilku jednostkach pracuje w wymiarze łącznie nie przekraczającym pełnego etatu w każdej z tych szkół zalicza się do dodatku stażowego poprzednie okresy zatrudnienia.

Taka sytuacja nie zachodzi jednak w przypadku wskazanym w pytaniu, zatem w Państwa jednostce dodatek obejmuje jedynie aktualny okres zatrudnienia, o ile jest od dłuższy niż 4 lata. Nie zaliczamy natomiast do stażu pracy poprzednich okresów zatrudnienia – są one zaliczane jedynie w szkole będącej podstawowym miejsce zatrudnienia.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.

Więcej informacji dotyczących prawa pracy znajdziesz w dziale: Pytania pracodawcy oraz na portalu EGPP

Prowadzisz firmę? Masz pytania z zakresu prawa pracy, BHP, Interpretacji podatkowych, chcesz być na bieżąco z przepisami prawnymi? Wszystkie te informacje znajdziesz na portalu EGPP. Firma Business Management Sp.J. stworzyła go aby codziennie dostarczać aktualne informacje, opinie prawników i ekspertów z szeroko pojętego z zakresu prowadzenia firmy.