Kodeks pracy – Dział piętnasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Aktualny stan prawny – sierpień 2020 r.   Dział piętnasty Kodeksu pracy – Przepisy końcowe   Art. 296. (uchylony) Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia: 1)...

Kodeks pracy – Dział czternasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział czternasty Kodeksu pracy – Przedawnienie roszczeń   Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże...

Kodeks pracy – Dział trzynasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział trzynasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Art. 281. § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art....

Kodeks pracy – Dział dwunasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dwunasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Kodeka pracy – Dział jedenasty

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy   Dział jedenasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział IPrzepisy ogólne Art. 238. § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ponadzakładowej organizacji związkowej – należy przez...

Kodeks pracy – Dział dziesiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziesiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy   Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i...