PYTANIE:

Co w przypadku gdy pracodawca korzystający z tarczy 3.0 nie wypłaci swoim pracownikom nawet tych 80% wynagrodzenia? Jakie możliwości mają pracownicy ?

ODPOWIEDŹ:

W dniu 15.05.2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 875 ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16.05.2020 r. Tarczą antykryzysową 3.0 nazywany jest kolejny pakiet zmian, których podstawowym celem jest ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki wynikających z epidemii COVID-19, w tym łagodzenie skutków epidemii. Należy też zauważyć, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzymuje świadczenia „na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników” (art. 15g ust. 1 specustawy o COVID-19).

Samo świadczenie jest zatem dofinansowaniem

Samo świadczenie jest zatem dofinansowaniem, które ma pozwolić pracodawcy zmniejszyć ciężar ekonomiczny jego zobowiązań wobec pracowników. Z perspektywy pracownika nadal jest to oczywiście jeden rodzaj świadczenia – wynagrodzenie od pracodawcy.

Regulacje kodeksu pracy

Kodeks pracy oraz przepisy wewnętrzne regulują jednak terminy wypłaty wynagrodzeń i z uwagi na to należałoby przyjąć, że pracodawca powinien je wypełnić bez względu na datę otrzymania środków w ramach dofinansowania. Jeżeli pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia, czyni to z opóźnieniem lub bezpodstawnie zaniża jego wysokość, pracownik może złożyć w tej sprawie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, do której zadań należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy, w tym także przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Państwowa Inspekcja Pracy może wysłać do firmy inspektora pracy w celu dokonania kontroli. Jeśli inspektor pracy na skutek dokonanych czynności stwierdzi, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem, może: nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi (takie nakazy podlegają natychmiastowemu wykonaniu), wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Istnieje również możliwość wniesienia sprawy do miejscowo właściwego sądu rejonowego-sądu pracy powództwa o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami.

Paweł Nowak – prawnik portalu EGPP

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz.U. 2020 poz. 875