Kodeks pracy – Dział ósmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział ósmy Kodeksu pracy – Przepisy regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem   Art. 175.1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć...

Kodeks pracy – Dział siódmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy   Dział siódmy Kodeksu pracy – Urlopy pracownicze   Rozdział IUrlopy wypoczynkowe Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej...

Kodeks pracy – Dział szósty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział drugi Kodeksu pracy – Zawiera przepisy regulujące czas pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie...

Kodeks pracy – Dział czwarty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział czwarty – Przepisy kodeksu pracy regulujące obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących...