Kodeks pracy – Dział dwunasty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dwunasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Kodeka pracy – Dział jedenasty

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy   Dział jedenasty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział IPrzepisy ogólne Art. 238. § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ponadzakładowej organizacji związkowej – należy przez...

Kodeks pracy – Dział dziesiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziesiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy   Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i...

Kodeks pracy – Dział dziewiąty

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy   Dział dziewiąty Kodeksu pracy – Przepisy regulujące stosunek pracy   Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18...

Kodeks pracy – Dział ósmy

USTAWAz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dział ósmy Kodeksu pracy – Przepisy regulujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem   Art. 175.1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć...