Jeżeli przez majówkowym wypoczynek zupełnie umknął ci fakt, że nastąpiły zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, to tym wpisem, mam nadzieję, nadrobisz zaległości.

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostało wprowadzonych zmian w ponad 160 ustawach.

Dla pracodawcy najważniejsze nowelizacje dotyczą:

  • kodeksu pracy
  • ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Krótka ściąga poniżej.

 

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą:

  • danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i pracownika już zatrudnionego,
  • przetwarzania danych osobowych pracownika na podstawie zgody,
  • przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych pracownika oraz
  • prowadzenia w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego.

 

Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dotyczą:

  • danych podawanych przy wpisie na z listę mediatorów ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy
  • przetwarzanie danych poza wskazanymi w ustawie, tylko za zgodą osoby obiegającej się o wpis.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • zakład może wykonać obowiązek informacyjny przez udostępnienie informacji, w miejscu publicznie dostępnym w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych oraz na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu,
  • podczas pozyskiwania danych osobowych Zakład informuje osobę, której dane dotyczą, o miejscu udostępnienia tych informacji.

Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

  • udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu następuje na podstawie oświadczenia,
  • do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy,
  • pracodawca przetwarza dane przez okres niezbędny dla przyznania świadczenia oraz dochodzenia roszczeń z nim związanych,
  • pracodawca dokonuje przeglądu danych nie rzadziej niż 1/rok pod katem ich przydatności, a zbędne usuwa.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • przetwarzania przez pracodawcę danych, w tym dane ostanie zdrowia osób, w celu określonym w ustawie
  • przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe ostanie zdrowia jest dobrowolne
  • administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie danych

Zmiany dotknęły również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych.

Natomiast w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sprecyzowano zasadę minimalizacji danych na okoliczność rozpoznania wniosku o potwierdzenie okresów składkowych.

W ustawie nie ma przepisów przejściowych, poza trzema drobnymi przypadkami, z których żadna nie dotyczy kwestii pracowniczych.

Dlatego skutkiem wejścia w życie przepisów jest stosowanie ich niemal z dnia na dzień.

 

Zdjęcie: Pexels.com