Dwie kreski szczęścia, czyli o ochronie pracownicy w ciąży

Dwie kreski szczęścia, czyli o ochronie pracownicy w ciąży

Informacja o ciąży dla wielu kobiet jest upragnioną wiadomością. Dla innych ogromnym zaskoczeniem mieszanym ze szczęściem i wątpliwościami, czy podołają w nowej roli.

W przypadku kobiet będących pracownicami dochodzi jeszcze kwestia zatrudnienia i reakcji pracodawców na wiadomość, że w najbliższej przyszłości pracownica urodzi dziecko.

Stąd wiele pytań i wątpliwości.

 

Jestem w ciąży, czy przysługuje mi ochrona

 

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Nie dotyczy to umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

Wyjątki od ogólnej zasady

 

Przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży może nastąpić gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

 

Dycsyplinarka

 

Pracodawca może rozwiązać z ciężarną pracownicą stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym) z przyczyn przez nią zawinionych, czyli z powodu poważnego naruszenia przez nią podstawowych obowiązków pracowniczych, np. spożywania alkoholu w miejscu pracy.

 

Upadłość pracodawcy

 

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży może nastąpić w razie ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

W każdym przypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Ciąża w okresie wypowiedzenia

 

Pracownica w ciąży ma zapewnioną przez prawo pracy szczególną ochronę, także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wynika to ze szczególnej troski ustawodawcy o godziwy byt materialny przyszłej matki. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy pracownica dowiedziała się o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę, a zaszła w nią w okresie wypowiedzenia, może zażądać od pracodawcy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Wystarczy, że przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę była w ciąży.

 

Do dnia porodu

 

Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę zawartej na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy oraz zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

W takim przypadku kobieta po porodzie nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego ani urlopu wychowawczego, gdyż urlopy te przysługują pracownikom pozostającym w stosunku pracy. Zyskuje jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Zdjęcie: Pexels.com