Pan Zenek i brak aktualnych badań okresowych

Pan Zenek i brak aktualnych badań okresowych

Sprawa wydawała się banalna.

Jednak, jak się okazało „w praniu” sprawą musiał się zająć Sąd Najwyższy.

Pan Zenek od swojego szefa dostał skierowanie na badania okresowe.

Miał je wykonać w terminie miesiąca.

Jednak nawał pracy, dużo zleceń do wykonania i odwiedzenia klientów, później zaległy urlop do wykorzystania, no i jeszcze grypa (przecież nieplanowana) się przyplątała, spowodowały, że zanim się pan Zenek zorientował już minął miesiąc, a  on bez aktualnych badań.

Co w takiej sytuacji?

Co powinien zrobić pracodawca?

 

Badania okresowe

 

W pierwszej kolejności należy wyjść od ogólnych przepisów kodeksowych, które stanowią, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim (art. 229 § 2 Kodeksu pracy), a poddanie się im jest jego obowiązkiem (art. 211 pkt 5 K.p.).

Przepisy prawa nie przewidują sytuacji, w której brak ważnych badań okresowych, czy kontrolnych uzasadniałby odmowę udzielenia planowanego urlopu wypoczynkowego.

Kodeks pracy reguluje jedynie kwestię przesunięcia urlopu na wniosek pracownika, bądź pracodawcy (art. 164 K.p.), albo odwołania go z urlopu wypoczynkowego (art. 167 K.p.).

 

Obiektywna niemożność wykonania badań

 

Zdarza się, że pewne okoliczności jak choroba czy urlop uniemożliwią wykonanie w terminie badań okresowych.

Jednak nie zwalnia to z obowiązku pracownika, że pracownik winien niezwłocznie po zakończeniu urlopu udać się do lekarza medycyny pracy.  

W przeciwnym razie nie będzie mógł zostać dopuszczony do pracy.

Wydaje się oczywistym, że bez aktualnych badań lekarskich pracodawca nie dopuści pracownika do pracy, gdyż naruszyłby przepisy BHP i został ukarany karą grzywny.

Lekceważący stosunek pracownika do wyznaczonego terminu na wykonanie badań może zostać przyjęty jako odmowa ich wykonania.

Natomiast niedopełnienie zatem obowiązku poddania się badaniom stanowi niewywiązanie się z obowiązków pracowniczych i zagrożone karą porządkową, tj. upomnienie, nagana lub kara pieniężna.

W skrajnej sytuacji odmowa poddania się badaniom może doprowadzić do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, jakim jest niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia pracodawcy poddania się badaniom lekarskim (wyrok SN z dnia 10 maja 2000 r., sygn. I PKN 642/99).

 

Zdjęcie: Pexels.com