Zastanawiałeś się nad wprowadzeniem u siebie regulaminu pracy? A czy wiesz, który pracodawca jest zobowiązany do jego posiadania?

Nie każdy pracodawca musi mieć taki regulamin.

Uff, zatem jest nadzieja, że ciebie to nie dotyczy.

Zatem kogo obejmuje ten obowiązek?

 

Policz ilu masz pracowników

 

Pierwszym kryterium jest liczba pracowników.

Obowiązek posiadania regulaminu pracy dotyczy zakładów, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Ale uwaga!

Ważna tutaj jest liczba zatrudnionych, a nie wymiar zatrudnienia.

Jeżeli przykładowo zatrudniasz 20 pracowników na 1/2 etatu to obowiązek ciebie obejmuje. Natomiast jeśli zatrudniasz 19 pracowników na pełny etat (1/1) to już nie.

Nie oznacza to oczywiście, że nie możesz mieć regulaminu. Jednak będzie to twoja wolna wola a nie obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 

Zawarcie układu zbiorowego

 

Drugie kryterium, o którym mówią przepisy to funkcjonowanie w zakładzie układu zbiorowego pracy.

Jeżeli jest taki układ zbiorowy, wówczas nie potrzeba regulaminu, gdyż mają zbliżony zakres.

Po co zatem dublować te same postanowienia!

Papierologia!!

Jeśli jednak należysz do grona szczęśliwców, którzy powinni mieć regulamin pracy lub po prostu chcesz taki dokument wprowadzić w firmie to pewnie zastawiasz się, jaki jest jego cel i jakie elementy powinien zawierać.

 

Po co potrzebny regulamin pracy

 

Celem regulaminu pracy jest ustalenie obowiązującego w zakładzie porządku i organizacji pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników.

Wynika to wprost z art. 104 § 1 Kodeksu pracy.

Także przepisy podają „na tacy” z czego się składa.

W szczególności regulamin pracy zawiera:

  • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • porę nocną,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
  • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Tworzę regulamin

 

Pracodawca samodzielnie  ustala treść regulaminu, chyba że …funkcjonują u niego związki zawodowe.

Wówczas musi uzgodnić treść regulaminu ze związkami (art. 104 (2) § 1 kodeksu pracy). Jeżeli jednak w ustalonym terminie związki zawodowe nie będą w stanie dojść z tobą do porozumienia co i jak napisać, masz wolną rękę.

Oznacza to, że możesz sam ustalić treść regulaminu.

Hurrrraaaaa!

I na koniec warto pamiętać o terminach. Regulamin zaczyna obowiązywać po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom.

 

Zdjęcie: Pexels.com