Podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w relacji pracodawca-pracownik

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz.917)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (t.j. Dz. U. 2019, poz.300)

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 263)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1155)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  (t.j. Dz. U. 2018, poz.623)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j. Dz.U. 2015 poz. 567 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U 2017, poz. 1261)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  (t.j. Dz.U 2017, poz. 2204)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz 1650 ze zm.)